مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Windows Value (Plesk) -
Storage Space 4000 MB

Bandwidth 50 GB

1 Website

1 MS SQL 2012

1 MySQL DatabaseWindows Premier ( Plesk) -
Storage Space 20000 MB

Bandwidth 100 GB

Unlimited Website

2 MS SQL 2012

10 MySQL Database


Windows Professional (Plesk) -
Storage Space 60000 MB

Unlimited Bandwidth

Unlimited Website

5 MS SQL 2012

100 MySQL Database


45 days Free Hosting Plan ( Plesk) -
Storage Space 1000 MB

Bandwidth 50 GB

1 Website

1 MS SQL 2012

1 MySQL Databaseرایگان!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.65.63) وارد شده است.